عاشقانه


عاشقانه سومین کتاب فریبا شش بلوکی است

در این کتاب شعرهایی همچون بی تو غروب،کوزه گر و پنجره ای رو به خدا را می خوانیم.1 پند
2 فریاد او
3 گره
4 چرا
5 دیوار
6 کبک
7 تا دوباره
8 منتظر باش
9 روی بام
10 نوشدارو
11 جای پاهای تو
12 صدای عشق
13 بدقولی
14 کوزه گر
15 پنجره ای رو به خدا
16 جان کندن
17 مهمان عشق
18 نمی دانی
19 جرقه
20 آزادی
21 فراموش نکن
22 با غم
23 آسمانی
24 گذشت
25 ستاره
26 جدایی
27 گفتگو
28 ساز بی صدا
29 تو همانی
30 بی تو غروب
31 منم
32 خواب
33 دیوانه سر
34 رنگ دل
35 بی جواب
36 سلام
37 نبودی
38 تو گفتی
39 نباید
40 عاشقانه