چرا چاپ
کتابها - عاشقانه


تو بنفشه دیده ای؟

آشنایی با پرِ یک شاپرک

هیچ دیدی حل شود قندی به چای

یا شناور یخ درون آب سرد

*

تو پرستوی مهاجر دیده ای؟

دیده ای در زیر باران یک درخت

گیسوی مجنون بید

در میان بادوبرف

*

آب را فهمیده ای؟

در فراز آبشار

کوچه ای را دیده ای

مثل یک رنگین کمان

*

می شناسی ماه را؟

ماه خندان دیده ای

از میان سفره ای

بوی نان و عطر ریحان چیده ای

*

آشنایی با سکوت

صبح را فهمیده ای

*

دشت پر گل دیده ای؟

*

هیچ دیدی یک نفر در انتظار

چشم هایش بی قرار

آشنایی با نگاه چشمه سار

*

مادری را دیده ای مشغول کار؟

میوه های تازه را فهمیده ای

حظ نبردی از نگاه یک انار

*

جاده و کوه و بیابان دیده ای؟

کلبه ای در زیر باران دیده ای

*

کودک همسایه را در شیطنت

توپش اما در میان یک درخت

*

دوست هستی با خدا؟

دیده ای اورا به صحرا و چمن

حرف هایت را به گوشش گفته ای

ناله هایت را شنیده یاسمن

*

درک کردی خش خش پاییز را

برگ های خشک و نارنجی و زرد

می شناسی ناله های باد را

گریه های مرغ تنها در قفس

*

آفتاب ظهر را خوب دیده ای؟

آلبالو را به دستت چیده ای

*

لمس کردی برگ های تازه را

غنچه های رو به رشد لاله را

*

خواب را اندازه کردی در تشک؟

مست گشتی

از بخار چای در صبحی خنک

*

هیچ دیدی خنده های کودکی را حین خواب؟

هیچ نشستی روی تاب

*

دوست داری لحظه های ناب را؟

آیه های زندگی را، فکر را

دوست داری پنجره را مثل من

دوست داری بر لبانم شعر را

*

پس چرا از عشق رو گردان شدی؟

عشق این زیباترین شعر وجود

بهترین حرف خدا

...