بدقولی چاپ
کتابها - عاشقانه


نرسید آن سه شنبۀ موعود

که بیایی تو به دیدارم

که بپرسی ز حال ویرانم

که ببینی که بی تو بی تابم

برو ! ای بی رحم !

ای مغرور!

از تو و سه شنبه بیزارم

...