نمی دانی چاپ
کتابها - عاشقانه


نفهمیدی چه می گویم

ندانستی چه می خواهم

*

گمان کردی که چون از عشق می گویم

نیاز پیکرم را در تو می جویم

*

تو فکر کردی

که عشق جز خواهش تن نیست

و جز این آرزو در باطن من نیست

*

نفهمیدی! نفهمیدی!

که این افکار در من نیست!!

*

و عشق آن واژۀ پاکیست

برای من...

که بی تو معنی تنهایی مطلق

برای دستهای من...

برای حرف های من...

برای آنچه می گویم...

*

نمی دانی! نمی دانی!...

چه می گویم...