فراموش نکن چاپ
کتابها - عاشقانه


تو فراموش نکن

زندگی یک هوس است

گاز بر میوۀکال

من فراموش نکردم

که بهار آمده است

تا بگیرم پرو بال

*

تو فراموش نکن

روی آن شاخۀ یاس

جای دستان من است

من فراموش نکردم که خدا

همه جا یار من است

*

و سکوت!

بهترین کار من است

*

تو فراموش نکن

مرغ عشقی که اسیر قفس است

و ندارد آواز

من فراموش نکردم که دلم

مانده با این همه راز

*

تو فراموش نکن

سرو آن خانه که فریاد کشید

تو به من خندیدی

من فراموش نکردم نفَسی

که به من بخشیدی

*

تو فراموش نکن

که حقیقت شب یلدای من است

تیره و سرد و سیاه

من فراموش نکردم قسَمی

که تو خوردی سر راه

*

تو فراموش نکن

آن چه دیدی زِ من و از غم من

که نگفتم به کسی

من فراموش نکردم که هنوز

مانده تا هم نفسی

*

تو فراموش نکن

خانه ای را که پر از یاد تو است

همچنان منتظرم

*

من فراموش نکردم قدمی

که تو برداشته ای سوی دلم

*

تو فراموش نکن

گرچه آن روز گذشت...

که تو رفتی و هنوز...

مانده برگشتن تو...

*

من فراموش نکردم

غم آن لحظۀ سرد

دیدن ِ رفتن ِ تو...

*

تو فراموش نکن

...