بی جواب چاپ
کتابها - عاشقانه


شکوفه های احساسم طلایی

نوشتم روی یک کاغذ کجایی؟

*

نوشتم عاشقم ، عاشق ترینم

مرا عاشق تو کردی نازنینم!

*

نوشتم روی یک کاغذ غریبم

اسیر آرزوهایی عجیبم

*

همۀ روزهای هفته ام آه

شبیه من شده هم سال و هم ماه

*

همه تاریک و خاموش و سیاهند

همه مانند من لبریز آهند

*

صدایی مثل باران بر سرم ریخت

به جانم شعله های آتش آمیخت

*

صدای پای خواهش های بی جاست

بلورین حوض تنهایی من

به به ! چه زیباست

*

سکوت خانه ام آشفته تر شد

دل دیوانه ام دیوانه تر شد

*

نوشتم روی یک کاغذ اسیرم

اسیری می کشم تا که بمیرم

*

نوشتم بی وفایی رسم من نیست

به جز تو هیچ کس در چشم من نیست

*

نوشتم قلب من بر روی آب است

امید من تو را دیدن به خواب است

*

نوشتم فکر من از من گریزد

گهی با صبر من او می ستیزد

*

درونم ولوله اما خموشم

صدای پای تو آید به گوشم

*

نوشتم نامه ام پایان ندارد

سر حسرت زده سامان ندارد

*

نشستم زیر بیدی مست و مجنون

شدم حیران و سرگردان و دل خون

*

نهادم نامه ام را توی پاکت

شدم خیره به راهت طبق عادت

*

به پاهایی برهنه می دویدم

نشستم گوشه ای این را شنیدم

*

ندا آمد برو این جا سراب است

مکان نامه های بی جواب است