سلام چاپ
کتابها - عاشقانه


سلام من به باران های پاییز

سلام من به دیوار و به دهلیز

*

به آفتابی که می تابد به تابی

به برگی که نشسته روی آبی

*

به آن نیلوفر زیبای پیچان

به بازی های دوران دبستان

*

به اشکی که میان پلک و چَشم است

به بغضی که نشسته روی خشم است

*

به برفی که می آید روی بامم

به آهی که نشسته روی خوابم

*

سلام من به سقف و قاب و پرده

سلام من به خانه های هر ده

*

سلام من به تابستان و گرما

به آن سوزی که می آید ز سرما

*

سلام من به هرچه شمع خاموش

به آن کینه که می گردد فراموش

*

سلام من به تاریکی هر شب

دعای نیمه شب ها روی هر لب

*

سلام من به یک لبخند زیبا

گره هایی که با دستی شود وا

*

سلام من به عطر نان تازه

به نوبر میوۀ هر فصل تازه

*

سلام من به خورشید و ستاره

سلام من به قلبی پاره پاره

*

به دستی که نوازش پیشه کرده

به هر کس که نجابت پیشه کرده

*

سلام من به دریا و به ساحل

به بی تابی عاشق های بی دل

*

به رنگ سبز جنگل های انبوه

فراز قلّه ها و دامن کوه

*

سلام من به یک مرغ گرفتار

به آن دستی که زخمی گشته از کار

*

سلام من به تو ای مهربان دوست

ببین عشقم چه زیبا و چه نیکوست

*

سلام من به هر چیزی که خوب است

به خورشیدی

به خورشیدی که هنگام غروب است