آیینه


آئینه چهارمین کتاب فریبا شش بلوکی است

در این کتاب شعرهایی همچون اولین،سزا و طاقت را می خوانیم1 صدای نی
2 پرستو
3 صدف
4 معنا
5 پایان
6 عبادتگاه
7 سازش
8 فاصله
9 اگر
10 شباهت
11 پاسخ تو
12 آتشین
13 شرط
14 رویایی
15 حقیقت
16 سرنوشت
17 عصمت
18 منتظر
19 فرجام
20 سزا
21 شاید
22 قاصدک
23 سوال
24 اولین
25 مهم
26 حرف آخر
27 رایحه
28 سرزمینی است...
29 طاقت
30 عبور لحظه ها
31 هجرت
32 رهسپار
33 اشاره
34 جرم
35 خسته ام
36 معرفت
37 نیست
38 عبور
39 تنهایی ماه
40 آئینه