حقیقت چاپ
کتابها - آیینه


پایکوبی می کنند

مردگان بر گور من

روح من پر می کشد

از تن رنجور من

*

این همه بار عدم

خالی از من می شود

این دل سودا زده

فارغ از تن می شود

*

شاید از خاکم گلی

فکر رُستن می شود

خاک می بلعد مرا

روزِ مردن می شود

...