مهم چاپ
کتابها - آیینه


سیب ها را شستم

زندگی را چیدم

قدرت فاصله ها را دیدم

*

باز من لبریزم

*

از فراوانی روئیدن گل

فکر بوئیدن گل

*

شب شبیه هوس است

شعر پرواز دل از این قفس است

*

مثل سروی آزاد

رقص پرده در باد

*

بستر خواب چه فرقی دارد

علف تر باشد!

یا که از زر باشد!

*

این مهم است که خواب

خواب در چشم من آمادۀ دیدار تو است

...