جرم چاپ
کتابها - آیینه


اولین جرم من این است

که زن زاده شدم

دومین جرم من این است

که عاشق شده ام

*

پس فراموش بکن نام مرا

من برای مرگ

آماده شدم

...