معرفت چاپ
کتابها - آیینه


شاید این دست

که از آن من است

روزی از خاک برون آمده

بر دامن تو چنگ زند

*

شاید آن دست

که از آن تو است

روی این دست برون

آمده از خاک

سه تا سنگ زند

*

سنگ اول

گل باران تب است

که به یک شیشۀ نمناک زند

*

سنگ دوم

شرر حادثه است

که به این صحنۀ غمناک زند

*

سنگ سوم

پاسخ معرفت است

که بر آن

دست برون آمده از خاک زند

...