از زبان سیمین بهبهانی چاپ

سیمین بهبهانی در مورد شعر "زنی را می شناسم من" می گوید

برخی از دوستان برای چندمین بار درباره نسبت بعضی از شعرها با سیمین بهبهانی پرسیده اند.
برای اطلاع هموندان عزیز این برگه شعرهای زیر از سیمین بهبهانی نیست و از اینکه به نام ایشان انتشار پیدا کرده است عمیقا ناراحتند.
1-زنی را می شناسم من.
2-قلم چرخید و فرمان را گرفتند که از آقای هادی خرسندی است.
3-هرگز نخواب کورش
پ.ن:در فیلم مستندی که پارسال از شبکه مشکوک من و تو درباره کورش بزرگ و جشن های 2500 ساله پخش شد این شعر به سیمین بانو منتسب شد.جای بسی تاسف است که کسانی که ادعای مستند سازی علمی را دارند دروغ به این شاخداری را تحویل مردم می دهند.