بهانه


بهانه هفتمین کتاب فریبا شش بلوکی است

در این کتاب شعر هایی همچون بارانی ،تصویرتو  و بنفش را می خوانیم.1 حسادت
2 دوباره گریه کردی
3 نه یوسف ، نه زلیخا
4 تصویر تو
5 بارانی
6 برای ماندن
7 پرده در
8 مرگ پروانه
9 خیال کن
10 افسردگی
11 برو!
12 دل دیوار
13 گل یا پوچ
14 نامه
15 شعر جمعه
16 من و نسیم
17 بی نشان
18 زیر خاک
19 کافی است
20 یک قدم
21 دست باران
22 افسرده
23 هنوز خاطرات تو ...
24 خط کشیده ام
25 امروز هم
26 جریمه
27 جدید
28 بهار بی تو
29 بنفش
30 شعر در جا
31 دیدی؟!
32 قمار
33 هوای تو
34 این همه بهانه!
35 پاره
36 صدای ساعت
37 شب شعر
38 تا ... نور
39 مانده
40 بهانه
41 برای مادرم
42 هفتم مرداد