دوباره گریه کردی چاپ
کتابها - بهانه


برايم گريه كردي ، باز پيداست

صداي هق هقت را مي شناسم

...

ميان ناله هاي پشت ديوار

فريبا گفتنت را مي شناسم

...

مخواه پنهان كني از من غمت را

سکوت نامه ات را مي شناسم

...

دلت در حسرت پايان هجر است

دل شوريده ات را مي شناسم

...

تمام سال و ماه و هفته و روز

غم ديرينه ات را مي شناسم

...

نمي خواهي مرا غمگين ببيني

نگاه عاشقت را مي شناسم

...

ولي از من مپوشان درد خود را

كه راز سينه ات را مي شناسم

...

مپوشان سرخي چشمان خود را

غروب ديده ات را مي شناسم...

...

دوباره گريه كردي مثل هر شب

نگو نه! عادتت را مي شناسم!

...