برو! چاپ
کتابها - بهانه


دوباره پشت پنجره ...

هجوم بغض حنجره...

دوباره نامه هاي تو...

تروخدا...برو ! برو !

براي تو نوشته ام...

و با غمي سرشته ام...

جواب نامه هاي تو...

تروخدا...برو ! برو !

و اشك بيصداي من...

و عشق تو به پاي من...

نگاه من ، نگاه تو...

تروخدا...برو ! برو !

و شاخه هاي زرد غم...

كنار من به پيچ و خم...

هواي بوسه هاي تو...

تروخدا...برو ! برو !

ستاره هاي آرزو...

دوباره گرم گفتگو...

صداي من ، صداي تو...

تروخدا...برو ! برو !

دوباره بوي نسترن...

و ساعت حزين من...

و دست آشناي تو...

تروخدا...برو ! برو !

و پيچك شكسته ام...

و سايه هاي خسته ام...

سكوت من ، سكوت تو...

تروخدا...برو ! برو !

و آسمان ِ راز من...

و آخرين نياز من ...

دوباره ردّ پاي تو...

تروخدا...برو ! برو !

به اشك من نظر نكن...

نگاه ِ پشت سر نكن...

كه مُردم از فراق تو...

تروخدا...برو ! برو !

دوباره نه ! به من نگو!

از اين مسير روبه رو ...

دير نشده براي تو...

تروخدا...برو ! برو !

...