کافی است چاپ
کتابها - بهانه


عذاب مي کشم ولي ...

سوال هاي بي جواب...

هنوزمانده ام که تو ...

گناه هستي يا صواب ؟!

شعارهاي روز و شب ...

حباب هاي روي آب ...

هنوزمانده اي که من ...

حقيقتم يا که سراب ؟!

نمانده فرصتي دگر ...

از اين شمارش و حساب...

هر چه که بوده بگذريم ...

زلال و جاري مثل آب...

«همين حضور کافي است ...

من و تو و کمي شتاب» ...

...

...