امروز هم چاپ
کتابها - بهانه


امروز هم بيگانگي ...

چاي و سلام و يک نگاه...

دستان نامأنوس ما...

بغض و سکوت و اشک و آه...

...

افسوس از تنهائي ام!

شب هاي تاريک و سياه...

يک زن کنار پنجره ...

در انتظار نور ماه...

...

بي اعتنا ، بي حوصله!

مثل نسيم ، در به در !

غرق ِ فراموشي خود...

مهمان ندارد پشت ِ در...

...

گاهي پر از بيهودگي...

با چشم هاي خسته تر...

گاهي به فکر يک پرش!

تا آرزويي تازه تر...

...

با حزن بي پايان خود...

با بغض هاي پشت ِ هم...

دستي به شيشه مي کشد...

با آه هاي دم به دم ...

...

تنها تر از برگ خزان !

محو سکوت و غرق غم ...

مبهوت در اوهام خود...

تکرارهاي مثل ِ هم ...

...

ناگه سپيده مي زند!

خورشيد و دستان پگاه ...

امروز هم بيگانگي...

چاي و سلام و يک نگاه ...

...