جریمه چاپ
کتابها - بهانه


بر سادگيم ستاره خنديد !

انگار خدا نشسته بر بام!

...

مظلوم تر از هميشه بودم...

آسوده از اين گردش ايام...

...

بر دفتر مشق ِمن تو بودي...

حرف دل و نقطه هاي اتمام...

...

يک نقطه کنار بيد مجنون ...

يک نقطه کنار درس بادام...

...

اي واي ! دلم شکسته از عشق!

عشقي که مرا کشيده در دام !

...

بادام شکست ، من رسيدم!

از اوج خيال و فکر و اوهام !

...

صدبار رسيده ام به جمعه ...

تکرار ِ من و خداي بر بام ...

...

انگار جريمه ام همين است !

مشق شب و درس بي سرانجام...

...

...