جدید چاپ
کتابها - بهانه


امروز روز خلوت دو تا کبوتر

در کوچه باغ خاطرات سبزو شاد است

...

امروز روز ِ مشق هاي نا نوشته

در فصل درس فرق هاي سين و صاد است

...

امروز روز بازي گيسوي خورشيد

در چنگ پر از شهوت باران و باد است

...

وقتي که چشمان تو را بي تاب ديدم

گفتم که امروز آخرين فرياد و داد است

...

وقتي که احساسم شکوفا گشته از عشق

تنها صداي تومرا درعمق ياد است

...

تو راست گفتي ،من خيالاتي شدم باز!

اين شعر هم شکل جديدجيغ و داد است

!

...