این همه بهانه! چاپ
کتابها - بهانه


گردو - شکستم ...

خواب تورا نديدم !

ازتو - گذشتم...

از سرِ دل پريدم!

*

رفتم - رسيدم...

بازي کودکانه!

گفتي - شنيدم...

شمع وگل وپروانه!

*

يکشب- نبودي...

شکل توراکشيدم!

رفتي - نديدي...

من به کجا رسيدم!

*

آن شب - شکستم...

گردوي خاطراتت!

خواندم - چشيدم...

مزه ي نامه هايت!

*

آري- رسيدم...

به شاخه و جوانه!

دل را - سپردم...

به اين همه بهانه!

...

...