پاره چاپ
کتابها - بهانه


هزار رشته از دلم

شبي ستاره مي شود

ز هر ستاره ، نقطه اي

به تو اشاره مي شود

...

ز چشمک ستاره ها

هزار غنچه مي دمد

ز غنچه هاي رنگ رنگ

هوا بهاره مي شود

...

شبي درخت خاطره

هزار شاخه مي دهد

پلي ميان ما دو تا

ز سنگ خاره مي شود

...

تمام انتظار ما

شبی کنار می رود

خدای خوب و مهربان !

گرم نظاره می شود

...

نفس نفس ، قدم قدم

سحر ز راه مي رسد

تو مي دوي به سوي من

تنم شراره مي شود

...

ولي همين که دست ما

به فکر چاره مي شود

تمام رشته هاي من

خراب و پاره مي شود

...