برای مادرم چاپ
کتابها - بهانه

مادر فریبا شش بلوکی

عمری نگاه تو


غم را  ز من زدود


مادر بگو به من


در چشم تو چه بود؟!

...