هفتم مرداد چاپ
کتابها - بهانه

هفتم مرداد


بگذار تا این پنجره را - باد – بشکند


یک نیمه ی بغضم کنون با – داد – بشکند


آن نیمه ی دیگر ولی... سکوت


هر ساله رأس هفتم مرداد بشکند

...

 

(برادر جوانم هفتم مرداد  به خاک سپرده شد)