یادگاری چاپ
کتابها - دریچه


دلم آوارگي را دوست دارد

نسيم رهگذر از كوچه تو

نگاه منتظر بر پيچ جاده

صداي سادگي را دوست دارد

...

شبي افتاد از دستت چو شيشه

شكست و بي صدا صد تكه گرديد

شبي بيچاره شد از برق چشمت

همين بيچارگي را دوست دارد

...

نمي دانم چه بوده در نگاهت

كه دل را برده تا امواج و طوفان

نمي دانم چه كردي با دل من؟

كه اين دلدادگي را دوست دارد

...

مرا روزي كه كارم با تو افتاد

به اوج كهكشانها برده بودي

به لبهايم سرودي تازه دادي

دلم اين تازگي را دوست دارد

...

ولي روزي كه رفتي تا هميشه

غروب يك خزان درمن نهادي

دلم ديوانه شد از درد دوري

ولي ديوانگي را دوست دارد

...

سه شنبه ساعت نه يا ده شب

نوشتم تا بماند يادگاري

كه دل آواره ديدار تو گشت

و اين آوارگي را دوست دارد

...