غریبانه

 

غریبانه دومین کتاب فریبا شش بلوکی است

در این کتاب شعر هایی همچون شقایق ،مسافر باران و تفاوت را می خوانیم

 


1 درخت
2 مسافر باران
3 جمعه
4 عاشقی
5 آزار
6 وصیت
7 شبی
8 شاد
9 جستجو
10 رنگ دگر
11 مرگ
12 تفاوت
13 ببخشا
14 پرنده ی عاشق
15 برای میلادم
16 گذشت زمان
17 شقایق
18 صبر
19 مسافر
20 بی ریا
21 گول
22 وعده گاه
23 سحر
24 گرداب
25 جاده
26 نیمه شب
27 رنگ چشمت
28 مهربانی
29 پیام مرگ
30 عشق باید
31 می روم
32 بعد از این
33 پیله
34 قانع
35 آرزو
36 سوء تفاهم
37 مناجات
38 نمی خواهم
39 دل پاک
40 غریبانه