مرگ چاپ
کتابها - غریبانه


خدایا!

خالق یکتای دانا!

مهربانا!

من اینجاو....

تو آن بالای بالا!

نه دیروزو...

نه امروزو...

نه فردا....

فقط حالا

همین حالای حالا

بگیر این دست های خستۀ من

گره وا کن زپای بستۀ من

*

خدایا مرگ تنها راه چاره است

بده مرگم که قلبم پاره پاره است.

...