برای میلادم چاپ
کتابها - غریبانه


که امروزست

آن روزی

که پای من

به این دنیای دون واشد

واز آن روز

تا امروز

به چشمم گریه پیدا شد

*

برای روز میلادم

بکن شادم

بگو ای دوست

کجا می سازی قبرستان

*

که هرگورش

فقط اندازۀ

یک اشک من باشد !!...