مسافر چاپ
کتابها - غریبانه


از کجا آمد ه ای ؟

که چنین نمناکی!

زیر باران بودی؟

ای خیال ابدی!

بی تو من تنهایم

تو چرا غمگینی؟

*

من اگر می گریم

ترس فردا دارم

ترس بی تو ماندن

تو چرا می گریی؟

*

ای صدای قدمت

نبض دلتنگی من

من اگر دلتنگم

تو چرا تنهایی؟

*

رو به رویم بنشین

حرف دل با من گو

من اگر خاموشم

تو چرا دلتنگی؟

*

من اگر تاریکم

مثل شب های دگر

پشت این پنجره ها

تو چرا خاموشی ؟

*

من اگر می بارم

مثل باران بهار

تو چرا نمناکی؟

*

سایه ات زد فریاد

من برای غم تو می گریم

من مسافر هستم

آمدم تا بروم

رفتنم تا ابدیت جاریست ....

...