نیمه شب چاپ
کتابها - غریبانه


در سکوت نیمه شب تنهاترم

ماه می تابد درون بسترم

*

ثانیه ها ساز دیگر می زنند

سایه ها هم رنگ دیگر می شوند

*

باد می رقصد به بام خانه ام

باز من با این جهان بیگانه ام

*

شاخه های بید در هم می رود

نسترن هم شکل دیگر می شود

*

هر کسی با درد خود در خلوت است

خواب یا بیدار چشمانی تراست

*

آینه تاریک و تنها می شود

آسمان در فکر فردا می شود

*

حرف ها را خواب با خود می برد

یک ستاره چشمکش را می زند

*

ماهی قرمز درون حوض شب

خواب دریا دیده اما بی سبب !

*

شاپرک در خواب گل ها می رود

یک نفر از خواب راحت می پرد

*

پیچک همسایه زیبا می شود

نرد بان خانه تنها می شود

*

رد پایی می خزد در کوچه ای

ماه می آید کنار خوشه ای

*

من چه خوشبختم !چه خوشبختم! کنون

شاهد این جلو ه های گو نه گون

*

آری ! آری! نیمه شب تنهاترم

ماه می تابد به چشمان ترم

...