رنگ چشمت چاپ
کتابها - غریبانه


رنگ پاییز است این بی تابی ام

زرد و نارنجی است آتش بازی ام

*

رنگ دریاهاست این بیداری ام

آبی و زیباست شعر جاری ام

*

صورتی رنگ است این بی خوابی ام

سرخ سرخست این تب تنهایی ام

*

هر چه هرجا هست رنگش داده ام

من فقط در رنگ چشمت مانده ام

*

رنگ چشمت چون نهال کوچکیست

شیطنت هایش شبیه کودکیست

*

رنگ چشمت کوچه باغی پر درخت

که پرستویی از آنجاها نرفت

*

رنگ چشمت یک پل و یک انتظار

یک سلام و یک نگاه بی قرار

*

رنگ چشمت بوی باران در غروب

رنگ عاشق بودن دلهای خوب

*

رنگ چشمت مثل بغضی در سکوت

یا شبیه ناله های یک فلوت

*

رنگ چشمت چشمه سار سادگی

بهترین آغاز این دلدادگی

*

رنگ چشمت مثل حرفی ناتمام

من فقط باید بگویم یک کلام

*

رنگ چشمت بهترین رنگ خداست

من نمی دانم!

نمی دانم شبیه آن کجاست !!

...