مهربانی چاپ
کتابها - غریبانه


سوزنی در دست گیرو

بانخی ارزان بدوز

خند ه ای را بر لبش

*

او که می دوزد نگاهش رابه در

نیست حتی یک ستاره در شبش

*

یا گلی زیبا بکش در دفترت

هدیه اش کن

تا گذارد بر سرش

*

دست هایش را بگیر

*

او یتیمی بی پناه است

او که می گرید برای مادرش

...