سوء تفاهم چاپ
کتابها - غریبانه

 

تو ندانستی

چه می خواهم زتو

من نگفتم !

که بمان !

یا که برو !

من فقط می خواستم

شمعی شوم

تا بسوزم جان خود را

نزد تو

تو ولی از آتشم ترسیدی و

رفتی و

گفتی :

برو !

نه من ،نه تو

...