دل پاک چاپ
کتابها - غریبانه


ای خدا !تنهای تنها مانده ام

می رسد بانگی به گوشم آشنا

این صدای پای تصویر دل است

می رسد ازکوچه های آشنا

*

دسته دسته گل نثار مقدمش

او که می آید مرا یاری کند

در هجوم و حشی این روزگار

از امید من پرستاری کند

*

دل می آید روی چشمم جای او

زخم هایم را فقط او مرهم است

با خوشحالی می روم پیشباز او

او که پاک پاک مثل مریم است

*

دوست دارم بشنوم آواز او

او که می خواند به گوشم عشق را

می تراود از نگاهش سادگی

زنده می دارد درونم عشق را

*

خالی از نیرنگ و بی آلایش است

مهربان و دوست با گلبوته ها

در میان قلب های آهنین

او فقط همصبحت گلپونه ها

*

دور ازهر کینه و رنج حسد

مهربان و گرم و خوب و با صفا

حرف هایش شوق پرواز منست

مانده جای پای او روی وفا

*

رو سفیدم می کند با پاکیش

او که می رنجد زاشک مردمان

در میان گریه های هرشبم

میکشد دست نوازش روی جان

*

لایق زیبا ترین حرف منست

او که می داند بهای صبر من

هر که نشناسد مرا باکم که نیست

اوست می داند که تنها قدر من

*

در حضور خالق یکتای خود

سرفرازم از و جود گرم او

من اگر می بازم این دنیا ولی

باز می بالم به حجب و شرم او

*

نازنین یاری که همراه منست

روزو شب در روزگار پرحسد

هرکجا در تنگنا افتاده ام

او می آید تا به فریادم رسد

*

ره نیابد هیچ شیطانی به او

او مرا تا بیکران ها برده است

گرچه من تنهای تنها مانده ام

او مرا تا آسمان ها برده است...