درخت چاپ
کتابها - غریبانه


باز از بوی درخت

نفسم می گیرد

چه کسی یاد تورا

از دلم می گیرد؟

*

حک شده روی دلم

طرح زیبای درخت

حک شده روی درخت

طرح زیبای دو دل

*

به گمانم دل من

شهره شهر شده

*

به گمانم دل تو

بادلم قهر شده

*

وای! این بوی درخت

بدتر از زهر شده

...