هیچ کس چاپ
کتابها - من و شمع


هیچ کس آن جا نبود !

آن جا نبود!

خوب دیدم، ماه هم پیدا نبود!

گوش دادم، باد هم آن جا نبود!

سایه ای یا تکیه گاهی، آن طرف ترها نبود!

آب نبود!

سراب بود!

زندگی مانند من در خواب بود!

خواب دیدم

صورتم در آینه

صورتم در آینه

اما چرا زیبا نبود؟

پیر گشتم ، پیر گشتم

نه!

دگر رویا نبود!

عشق تو زد تیشه ای بر ریشه ام

آن شبی که هیچ کس آن جا نبود!