توهم چاپ
کتابها - من و شمع


زندگی رویش بذريست

میان سبد خاطره ها

خاطراتی شیرین

خاطراتی غمگین

خاطراتی بر جا

*

مثل پرواز کبوتر در باد

مثل گنجشک و نسیم

مثل روییدن یک بوته سبز

لا به لای علف هرزه پیر

*

مثل آواز خوش چلچله ها

مثل یک خواب عمیق

مثل پیوند به دامان خدا

سبز و آزاد و رها

*

مثل بازیگر عشق

مثل تابیدن ماه

مثل یک حرف و نگاه

روی لبخنده ی آه!

*

مثل جادوی سراب

مثل یک شیشه شفاف سکوت

مثل زیبایی نور

مثل یک تنگ بلور

مثل پیوند نفس

مثل آواز قناری به قفس

*

و نمازی که تو را می برد از ورطه هوش

و صدای تپش ثانیه ها

و فراوانی روییدن صبح

و سرا پا تشویش

در کنار گذر حادثه ها

*

مثل آن لحظه که افتاد نگاهت بر من

مثل شیرینی آن بوسه و تب

مثل تاریکی شب

*

زندگی خوشتر از این هر چه که هست

زندگی خاطره است

*

نه ! گمانم که کم است

زندگی هر چه که باشد آبیست

زندگانی جاریست

*

خاطراتت برجا

گر چه خود خواهی رفت

زندگی بار دگر نیست تو را

*

پس بکوش ای همه عشق

خاطراتت رنگی

گر بپرسی از من

باز هم

خواهم گفت:

آری ! آری !

زندگی رویش بذریست

میان سبد خاطره ها

...