سر در گم چاپ
کتابها - من و شمع

سوژه های شعر های منتظر

من به دنبال شماهایم کنون

*

اشک های همچو باران های سرد

من چه می خواهم چه می خواهم کنون

*

من به دنبال چه بودم روزها

روزهای ملتهب در انزوا

*

لحظه های گم شده در قیل و قال

من چرا تکرار گردم گریه را

*

من به دنبال چه می گردم کنون

من نمی دانم چه می خواهم چرا؟

*

پس بیا و بعد از این

چشم هایت را ببند

بی تفاوت شو به من

من پریشان می دوم

رو به صحرا و دمن

*

موی خود را می دهم

دست بادی هرزه گرد

دامنم را می کشم

روی گل ها و چمن

*

می روم تا گم شوم

بین دستان بهار

می روم تا بنگرم

قاصدک های بهار

*

می روم تا مست تو

تن به خواهش ها دهم

می روم تا گوشه ای

بوسه بر گل ها دهم

*

ای همیشه شعر من

سوژه های شعر من

باز هم با من بگو

این منم یا شعر من؟

....