آهوی دل چاپ
کتابها - من و شمع


در میان ازدحام زائران بی قرار

در میان دست های منتظر

پشت نورانیت این همه عشق

در جوار قلب های مستتر

*

من کبوتر شده ام

پر پرواز طوافم را باز

دور آن مخزن اسرار و جلا

صحن پیوند زمین با ملکوت

گنبد زرد طلا

...

باز کرده به فراسوی زمین می نگرم

به صمیمیت الطاف خدا

*

خاک هر رهگذرت سرمه چشم

سایه مردم کویت همه دروازه نور

ای همه جود و سخا

قلب من می خواهد

همچو آهوی فراری در دشت

رسته از دام و بلا

بگریزد در باد

*

صید صیاد نگردد هرگز

گر بیایی به نگاهی گذرا

و به یک گوشه چشم

ضامن آهوی قلبم باشی

قلب آزرده ز بیداد و جفا

....