کودکانه چاپ
کتابها - من و شمع


روی احساس لطیفم پا نزن

طعنه بر امروز و فرداها نزن

*

من فرامین خدایم را چنان از بر شدم

گوئیا یک دشت نیلوفر شدم

*

هر کجا دیدی کمی متروکه است

گل بکار و بر کبوتر ها بخند

*

رنگ زرد باد پاییزی نشو

پیچکی را روی شب هایت ببر

*

نو گل احساس خود را هدیه کن

چون جواهر بر صدای باد مست

*

با نسیم تا پای شب بو ها برو

ضربه ای بر خاطرات بد بزن

*

گاهی از روی صداقت خنده کن

یا بده بر برگ خشکی رنگ سبز

*

پا به روی خاک نمناکی گذار

پایکوبان در دل صحرا بگرد

*

سر بده آواز مستی را دمی

که ستاره می درخشد بر لبت

*

نامه های عاشقانه را بخوان

شب به روی پشت بام خانه ات

*

در زمستان برف ها را لمس کن

کودک دل را به بازی ها ببر

*

آب را بوسه هایت نوش کن

شعرهایت را به مهمانی ببر

*

بر بخار شیشه ها قلبی بکش

گاهگاهی هم نگه بر پشت سر

*

آفتاب ظهر را تسبیح کن

یا برایش کرم شبتابی ببر

*

زیر باران بوسه بر یاسی بزن

دزدکی در مشت خود رویا ببر

*

گوش کن از کوه می آید صدا

مرد چوپان باز در نی می دمد

*

یک شبی تا می شوی مهمان من

طعنه بر امروز و فرداها نزن

*

کودکانه دست در دستم گذار

روی احساس لطیفم پا نزن