تو می توانی چاپ
کتابها - من و شمع


در آسمان پشت پرده

تو مي تواني ابر باشي


*

بر ياس هاي كوچه من

تو مي تواني عطر باشي

*

من زرد گشتم از غم تو

تو مي تواني سبز باشي

*

وقتي كه من مي ميرم از تب

تو مي تواني سرد باشي

*

من كينه اي در دل ندارم

آه ! اما !

تو مي تواني قهر باشي

....