شبانه

شبانه اولین مجموعه فریبا شش بلوکی است که در سال 1383 منتشر گردیده است

در این کتاب شعر هایی چون ، زنی را ... ، تردید و زنده بگور

را می خوانیم1 شناخت
2 گریز
3 دیدار
4 گله
5 دوستت دارم
6 زنده به گور
7 جای آرزو
8 همرنگی
9 صدایم کن
10 قلم
11 یادت همیشه سبز
12 دوراهی
13 دیوانگی
14 تنهاترین
15 تو می آیی
16 شعر من
17 تکرار
18 پرسش
19 خوش به حالت
20 علت گریه
21 صدای باران
22 کوچه یاس
23 دروغ
24 بیگانه با دل
25 باور
26 بی خبر
27 پاسخ
28 تردید
29 در آستانه ی بهار
30 زنی را ...
31 بیا
32 تاوان
33 تاریکی
34 عید
35 راز
36 پرنده
37 زنجیر
38 زندگی
39 دل من
40 بی تو
41 گفتمش
42 باران
43 بیخودی
44 آزاد
45 شبانه