شناخت چاپ


مرا از شعرهایم می شناسی

مرا از غصه هایم می شناسی

*

اگر یک شب به بالینم بیایی

مرا از ناله هایم می شناسی

*

تو را از چشم هایت می شناسم

تو را از آن نگاهت می شناسم

*

سخن هرگز نگفتی با من اما

تو را از آن صدایت می شناسم

...