دیدار چاپ


تو را ديدم

ولي اي کاش هرگز

نمي لغزيد بر چشمت نگاهم

*

مرا ديدي

ولي اي کاش هرگز

نمي لغزيد بر چشمم نگاهت

*

اگر آن لحظه آيد بار ديگر

نخواهم کرد هرگز من نگاهت

...