همرنگی چاپ


مرا به میهمانی چشمانت دعوت کن

و برایم گلدانی بیاور

می خواهم دلم را بکارم

تا جوانه بزند

هر گاه که ...

پیچک سبز دلم

تمام خانه ام را گرفت

فریاد خواهم کرد!

نگاه کن!

تمام خانه ام همرنگ چشم توست

...