صدایم کن چاپ


هر شب، هر نیمه شب

من منتظرم

تا کسی مرا صدا بزند

کسی مرا صدا نمی زند

اما من منتظرم

*

صدایم کن

*

بگذار مثل کودکی شاد

شتابان به سوی تو بدوم

مثل دختر بچه ای خندان

با دامنی پر چین

روی دیواری کوتاه

راه روم

*

و شعر های کودکانه بخوانم

و سر انجام

از آن دیوار کوتاه بپرم پایین

و لی لی کنان به سیبی شیرین

دندان بزنم

و به دانه های انگور

بوسه بزنم

و چشم هایم را ببندم

و دوباره شعر های کودکانه

و بچرخم در باد

صدایم کن

...