تو می آیی چاپ


تو مي آيي

کجا يا کي؟

نمي دانم

*

تو مي آيي

پس از شب هاي دلتنگي

براي صبح يکرنگي

نمي دانم

*

تو مي آيي

براي باور بودن

دمي با عشق آسودن

نمي دانم

*

تو مي آيي

نگاهت آشنا با من

سلامت بوي پيراهن

نمي دانم

*

تو مي آيي

پس از باران

به دستت شاخه اي ريحان

نمي دانم

*

تو مي آيي

سبک چون پر

براي لحظه ي برتر

نمي دانم

*

تو مي آيي

چو آيينه

دلت شفاف و بي کينه

نمي دانم

*

تو مي آيي

براي من

براي کوري دشمن

نمي دانم

*

تو مي آيي

تنت شبنم

دلت بي غم

نمي دانم

*

تو مي آيي

خدا با تو

تمام لحظه ها باتو

نمي دانم

*

تو مي آيي

تو مي آيي

چرا امشب نمي آيي؟

نمي دانم

...