شعر من چاپ


پوستم مي ترکد

بس که لبريز توام

تو بهار سبز من

من چو پاييز توام

*

تو براي آمدن

نفسي تازه بکن

غم شب هاي مرا

باز اندازه بکن

*

تو که باران مني

من کنون چتر توام

گل خوشبوي مني

من پر از عطر تو ام

*

تو پرنده اي و من

پر پرواز توام

تو سکوت مبهمي

من چو آواز تو ام

*

شعر من تويي تويي

من فقط ساز توام

...