خوش به حالت چاپ


خوش به حالت اي شب

که چنين نرم و سبک

و چنان شاد و رها

مي خزي در دل شهر

مي پري از سر بام

مي دوي تا ته عشق

مي رسي کوچه ي خواب

مي روي خانه ي يار

نرم مي کوبي به در

يار من مي گويد :

پنجره ها همه باز

بوده ام منتظرت

خوش به حالت اي شب

...