باور چاپ


نسيم دلکش کويت

مرا از عشق مي راند

ولي تنها ترين شبنم

سرود عشق مي خواند

من اما چشم هايم را

براي عشق مي شويم

و با هر قطره ي اشکم

تو را در عشق مي جويم

ولي افسوس که باور

نداري هر چه مي گويم

...